Jump to content
Guest koos

Help schotel moet ik verwijderen.

Recommended Posts

Guest koos

Hallo met koos ik moet van de woning stichting mijn schotel verwijderen voor 1 juli. (Maandag dus al) Zo niet dan halen zij de schotel er af op mijn kosten. Heeft iemand verstand van dit. Of ook al eens meegemaakt? Mogen ze dat zomaar doen? Ik kan de schotel niet plaatsen op mijn privé balkon omdat de flat net verkeert staat om de astra te ontvangen. Ik woon op een galerij met nog 4 bewoners. Zij allen hebben geen probleem, en last van de schotel. (55 cm) Ik woon op de hoogste verdieping maar op het dak mag ik hem ook niet plaatsen want dat zou de beste oplossing zijn. Ik heb ze inmiddels een brief geschreven voor uitstel zodat ik een advocaat kan raadplegen. Wat ik graag wil weten heeft ook iemand van jullie in gelijke strekking zo iets meegemaakt en wat er aan gedaan. Wat zijn mijn kansen als het bij de rechter komt? Graag tips anders is het gebeurd met mijn hobby en ontvangst.

 

groetjes Koos.

Share this post


Link to post
Dr.Z

@Koos, ik begrijp hieruit dat je de schotel geplaatst hebt aan de 'loopzijde' van de flat, het punt waarop de woningbouw inderdaad heel vervelend kan doen.

Is het niet mogelijk om een klein mastje te plaatsen die je op je balkon plaatst zodat deze net boven het dak uitkomt?

Dit is namelijk de enige mogelijkheid om de schotel uit handen van de woningbouw te houden.

 

In princiepe mag de woningbouw niet aan privebezit komen maar ze kunnen je wel een boete opleggen van een x-bedrag per dag zolang de schotel er nog hangt.

In de praktijk gebeurd dit vrij vaak.

De woningbouw zou jou ook een alternatief kunnen aanbieden maar aangezien woningbouwverenigingen niet zo meewerkend zijn op schotelgebied hoef je hier niet op te rekenen.

Je moet ook niet vergeten dat de woningbouw eerst jouw schotelplaatsing probeert te ontmoedigen door gewichtige brieven te sturen en dreigen met boetes.

De waarheid is echter dat de woningbouw weet dat zij aan het kortse eind trekt wanneer er een gerechtelijke uitspraak aan te pas komt met betrekking tot het plaatsen van antennes e.d..

 

Je zou in een correspondentie met de woningbouw deze regel als afschrikmiddel kunnen gebruiken maar ik adviseer jou om een samenwerking af te dwingen om de goede wil van jou kant te laten blijken.

Mocht de woningbouw voet bij stuk houden dan kun je het altijd nog hard tegen hard spelen, maar houd er rekening mee dat je de schotel tijdens een proces wel tijdelijk moet verwijderen.

 

Een mooiere oplossing die ik zelf hanteer is de "persoonlijk contact" metode, en dat houd in dat je naar de woningbouw toestapt en vraagt naar de mogelijkheden en een gesprek van iemand van de technische dienst.

Dit laatste heeft mij in het verleden vaak geholpen.

Overleg met deze man de construktie en de afwerking van het geheel en vraag de man jouw werk te controleren, wat jouw goede wil weer bevestigd.

 

Bij eventuëele schriftelijke correspondentie zou ik tevens iemand zoeken die 'goed ter pen is' en een zeer gewichtige brief met veel moeilijke woorden te schrijven om de indruk te wekken dat ze te maken hebben met een geleerd persoon die zich niet zomaar uit het veld laat slaan.

Zoek op het internet naar artikels over dit onderwerp en zoek zoveel mogelijk uitspraken bij elkaar om je een duidelijk beeld te laten geven over je rechten op dit vlak.

 

Nederland is een land van bureaucratie, en dat kun je ook tegen zichzelf gebruiken! :)


"Al het goede in het leven is illegaal,immoreel of dikmakend"

Share this post


Link to post
Tech

Waarschijnlijk hebben hun de uitzending van de rijdende rechter van afgelopen maandag niet gezien.

Daarin kwam een soortgelijk probleem, met een woning veriniging en een huurder, aan het bod waarin ook de plaatsing van een schotel werd verboden.

 

Gelukkig voor de eiseres werd het verbod nietig verklaard met wel een paar eisen zoals de plaats van de schotel en de bekabeling die in beide gevallen netjes weggewerkt dienen te worden.

 

Op zich is een ieder vrij in het vergaren van de media (is vastgelegd in de grondwet) , ook al is er een kabel aansluiting voor handen maar kunnen de huurbazen het je knap lastig maken.

 

Ik zou bezwaar aantekenen ,gedurende dat bezwaar mag er geen actie ondernomen worden tot de uitspraak daarvan.

Ook de bedreiging dat de schotel anders door derden verwijderd wordt zou ik serieus nemen, ik weet niet of die actie zomaar mag, de schotel is nl. van jou.

 

Suc6


Aan de rand van de afgrond is een stap voorwaarts niet altijd vooruitgang

Share this post


Link to post
nono

Waarom ga je niet naar het Bureau voor Rechtshulp.

(Zit ook in Leeuwarden)

Eerste consult en advies is gratis.

Wil je dat zij de zaak in behandeling nemen, hoor je meteen wat het eventueel kost.


Een brutaal mens heeft de halve wereld en \'n niet brutaal mens de andere helft.

Share this post


Link to post
Guest koos

Bedankt eerst voor degene die gereageerd hebben.

Ik heb nog iets gevonden op internet, en lijkt mij wel goed door dit door ieder te laten lezen. Door deze gerechtelijke uitspraak lijkt het mij dat ik hierop ook een beroep kan doen?

 

 

 

Uitzending: 24 juni 2002

 

 

 

DE RIJDENDE RECHTER

 

zaak: De Turkse Schotel

 

Zaaknummer: S9-1481

Datum uitspraak: 11 januari 2002

Plaats uitspraak: Hilversum

 

Bindend Advies

in het geschil tussen:

 

mevrouw S. Ceri

te Enschede,

verder te noemen: Ceri,

 

tegen:

 

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Jekerstraat 102/268 (even)

te Enschede,

vertegenwoordigd door haar bestuur Stichting Stedelijk Wonen

in de persoon van de heer H. Dijkhuis,

verder te noemen VvE Jekerstraat 102/268,

 

gegeven door mr. F.M.Visser, als bindend adviseur.

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter" editie september 2001 te laten beslechten.

 

De vordering van Ceri is opgenomen in de bindend advies overeenkomst.

 

De bindend adviseur heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 28 december 2001, welke is gehouden te Enschede.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Partijen zijn verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

 

Voorafgaande daaraan heeft de bindend adviseur zich begeven naar het in deze procedure bedoelde flatcomplex en heeft hij dit in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig de heer J. Timmerman als deskundige, die mondeling verslag heeft uitgebracht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag.

 

Vaststaande feiten.

In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze voldoende zijn komen vast te staan.

 

1. Ceri is eigenaar van een appartement te Enschede aan de Jekerstraat 144, kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie R, complexaanduiding 2030A, appartementsindex 24. Dit appartementsrecht is gevestigd door inschrijving van de notariële akte van splitsing van 24 juni 1997. Daarbij is VvE Jekerstraat 102/268 opgericht als vereniging van eigenaars, zoals bedoeld in artikel 5.124 van het Burgerlijk Wetboek.

 

2. Bij de hiervoor onder 1. bedoelde akte van splitsing is als reglement, bedoeld in artikel 5.111 sub d. van het Burgerlijk Wetboek, aangewezen het model-reglement bij splitsing in appartementsrechten, vastgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap (januari 1992), verder te noemen ?het reglement?.

 

3. Ingevolge artikel 13 van het reglement is het verboden om zonder toestemming van de vergadering van eigenaars (schotel)antennes aan te brengen op, aan of in gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het flatcomplex.

 

4. Ingevolge artikel 9 van het reglement behoren onder meer het dak, de buitengevels, de balkonconstructies, galerijen, gangen en trappenhuizen tot de gemeenschappelijke delen en zaken zoals hiervoor bedoeld. Daarbij is geen uitzondering gemaakt voor balkonconstructies welke in gebruik zijn als privé-balkon.

 

5. Aan de oostzijde van het flatcomplex zijn meerdere (schotel)antennes aan de buitenzijde van de aldaar gelegen privé-balkons bevestigd. Daarvoor is nooit toestemming gevraagd of verkregen. Vooralsnog wordt deze situatie door VvE Jekerstraat 102/268 gedoogd.

 

6. Ceri, die (oorspronkelijk) Turkstalig is en freelance werkzaamheden als tolk in de Turkse taal verricht, wil graag Turkse televisieprogramma's ontvangen. Via de kabel kan zij slechts één Turkse zender ontvangen. Betaaltelevisie biedt vooralsnog geen soelaas. Het aanbrengen van een schotelantenne op haar privé-balkon evenmin, omdat dit privébalkon op het westen is gelegen en een schotel daar geen ontvangst heeft.

 

7. Ceri heeft daarom op 11 oktober 1999 verzocht om een schotelantenne te mogen plaatsen op een andere plaats dan haar eigen balkon. Het bestuur van VvE Jekerstraat 102/268 heeft dit verzoek op de voet van het bepaalde in artikel 13 van het reglement voorgelegd aan de vergadering van eigenaars, die op 17 november 2000 echter unaniem toestemming heeft geweigerd.

 

8. Vervolgens heeft Ceri eigenmachtig een schotelantenne bevestigd aan een gemeenschappelijk glasbewassingbalkon. De antennekabel heeft zij via een op dat balkon uitkomende gemeenschappelijke galerij en via de etagehal naar haar voordeur geleid. Daarbij heeft zij een aantal kleine gaatjes geboord in deurkozijnen. De directe buren, bij wie de antennekabel boven de voordeur langsliep, maakten daartegen geen bezwaar. Nadat onbekenden die kabel hadden doorgeknipt en zij door VvE Jekerstraat 102/268 was aangemaand die schotel te verwijderen, heeft Ceri een en ander ongedaan gemaakt.

 

De vordering van Ceri.

Ceri vordert kort gezegd dat zij een schotelantenne mag plaatsen op het gemeenschappelijke dak, dan wel op een andere gemeenschappelijk deel van de flat.

 

Standpunten van partijen.

Het standpunt van Ceri komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.

Ceri meent dat de vergadering van eigenaars van VvE Jekerstraat 102/268 onredelijk handelt door haar toestemming te onthouden aan het plaatsen van de door haar gewenste schotelantenne. Zij had die antenne geplaatst op een glasbewassingbalkon bij klein galerijtje, waar niemand komt en er dus niemand last van had. Hoewel zij daarop geconfronteerd is met vernieling van het aansluitsnoer door onbekenden, gaat Ceri ervan uit dat deze weigering niet gedragen wordt door het merendeel van de appartementseigenaren. In elk geval is van unanieme tegenstand geen sprake.

 

Ceri meent dat veel te weinig rekening is gehouden met haar bijzondere belangen in deze. Zij wil als oorspronkelijk Turkstalige, mede gelet op haar tolkenwerk, geen voeling verliezen met de Turkse taal en cultuur. Dat geldt ook voor haar kind, dat tweetalig opgroeit. De bezwaren die van de kant van VvE Jekerstraat 102/268 worden aangevoerd zijn niet serieus te nemen. Andere bewoners mogen een schotelantenne aan hun balkon bevestigen. Ceri meent daarom, dat met twee maten wordt gemeten.

 

Het standpunt van VvE Jekerstraat 102/268 komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.

VvE Jekerstraat 102/268 geeft aan dat het verzoek van Ceri door de vergadering van eigenaars unaniem is afgewezen. Redenen hiervoor waren van (veiligheids) technische aard en architectonische aard. Bovendien wilde de vergadering geen precedent scheppen.

 

Het dak is een gevaarlijke plek, waar VvE Jekerstraat 102/268 niet zomaar iedereen kan en wil toelaten. Bovendien heeft VvE Jekerstraat 102/268 bezwaar tegen het door Ceri voorgestelde gebruik van de regenafvoer voor het doorvoeren van de antennekabel.

 

Ook het bevestigen van een schotel aan het glasbewassingbalkon, zoals Ceri eigenmachtig heeft gedaan, stuit op onoverkomelijke bezwaren. Daardoor kan om te beginnen de toegang voor de brandweer belemmerd worden. Verder vindt VvE Jekerstraat 102/268 het geen gezicht dat er antennekabels worden getrokken door de aangrenzende galerij en de etagehal. Ook hier vreest VvE Jekerstraat 102/268 voor precedentwerking.

 

Naar de mening van VvE Jekerstraat 102/268 wordt Ceri door een en ander niet bijzonder benadeeld, nu zij via de reguliere kabel ook een Turkse zender kan ontvangen.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Ontvankelijkheid.

Ingevolge het bepaalde in artikel 5.121 van het Burgerlijk Wetboek is de kantonrechter in een geval als het onderhavige bevoegd vervangende toestemming te verlenen tot het plaatsen van een schotelantenne, indien de volgens het reglement vereiste toestemming zonder redelijke grond door de vergadering van eigenaars wordt geweigerd. (Vgl. Ktr. Gouda, 15 december 1994, Wr 1995, 52.)

 

Naar mijn oordeel sluit deze wettelijke regeling niet uit dat een beslissing daarover wordt gevraagd en verkregen in het kader van een bindend adviesprocedure.

 

Ceri is daarom ontvankelijk te achten in haar vordering.

 

Inhoudelijke beoordeling.

Bij een beoordeling van de redelijkheid van de weigering van de vergadering van eigenaars van VvE Jekerstraat 102/268 om de door Ceri gevraagde toestemming te verlenen, moet het bepaalde in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 (EVRM) tot uitgangspunt dienen. Dit verdragsartikel bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting, welk grondrecht ook de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen. Algemeen wordt aangenomen, dat dit mede betrekking heeft op de ontvangst van televisiekanalen.

 

Deze verdragsbepaling heeft ontegenzeggelijk horizontale werking, waarmee bedoeld is dat hij niet alleen gelding heeft in de verhouding tussen de overheid en haar onderdanen, maar ook doorwerkt in de relaties tussen burgers onderling, zoals die tussen Ceri en VvE Jekerstraat 102/268.

 

Dit recht op vrije televisieontvangst is echter niet onbeperkt. Daarop zijn immers beperkingen mogelijk die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, onder meer in het belang van de bescherming van de rechten van anderen.

 

Ik stel vast dat de weigering van de vergadering van VvE Jekerstraat 102/268 om de door Ceri gevraagde toestemming te verlenen alleen dán binnen de hiervoor bedoelde beperkingmogelijkheden blijft, indien de daaraan ten grondslag gelegde bezwaren deugdelijk en voldoende zwaarwegend zijn.

 

Voor wat betreft de weigering om een schotelantenne op het gemeenschappelijk dak te plaatsen is dat ongetwijfeld het geval. Hoewel een dergelijke antenne op betrekkelijk eenvoudige wijze op dat dak kan worden bevestigd, ligt dat anders voor de antennekabel. Deze kan immers niet zonder tamelijk ingrijpende bouwkundige veranderingen naar het appartement van Ceri worden geleid. Van VvE Jekerstraat 102/268 mag in redelijkheid niet worden gevergd, dat zij daaraan meewerkt. Het gebruik van de hemelwaterafvoer daarvoor is geen acceptabele oplossing.

 

Dat ligt anders voor wat betreft het aanbrengen van een schotelantenne op het hiervoor bedoelde glasbewassingbalkon. Dat laat zich technisch eenvoudig realiseren. De antennekabel moet daarvoor weliswaar langs de muur van de aangrenzende galerij en de etagehal naar het appartement van Ceri worden geleid maar niet volgehouden kan worden dat derden daarvan serieus ongemak of ongerief ondervinden. Natuurlijk doet zo'n kabel enigszins af aan de kennelijk door VvE Jekerstraat 102/268 gewenste ?strakheid? van de gemeenschappelijke ruimten, maar door het gebruik van esthetisch verantwoorde materialen (bijvoorbeeld kabelgootjes) kan dat bezwaar voor een groot deel worden ondervangen.

 

Architectonische bezwaren, doordat de buitengevel wordt ontsierd door een woud van schotelantennes, zijn op zichzelf denkbaar maar hebben in dit geval weinig gewicht. Feit is immers, dat er aan de oostkant al sinds jaar en dag schotelantennes hangen aan privé-balkons, waartegen VvE Jekerstraat 102/268 nooit is opgetreden. Wel kan ik me voorstellen dat VvE Jekerstraat 102/268 bezwaren heeft tegen een wildgroei aan afwijkende schotels. Enige uniformiteit in de uitvoering is daarom zeker wenselijk.

 

Evenmin gewichtig zijn de bezwaren tegen het doorboren van enige kozijnen voor de doorvoer van de antennekabel. Het gaat daarbij immers om zeer kleine beschadigingen die, zoals ik zelf heb kunnen zien, eenvoudig kunnen worden hersteld.

 

Niet al te snel voorbij gegaan mag worden aan het bezwaar dat het volhangen van het betreffende glasbewassingbalkon met schotelantennes afdoet aan de veiligheid, doordat het de brandweer op die manier moeilijk wordt gemaakt haar werk te verrichten. Ik stel echter vast dat er in de huidige situatie wel degelijk ruimte is voor zo'n schotel. De daarvan uitgaande precedentwerking gaat niet zover dat VvE Jekerstraat 102/268 ook zou moeten instemmen met het plaatsen van meerdere schotels op dat balkon, als dat om veiligheidsredenen onwenselijk zou blijken.

 

Aldus bezien blijken de bezwaren tegen het plaatsen van een schotelantenne op het glasbewassingbalkon onvoldoende zwaarwegend.

 

In dat licht bezien kan de weigering om daarvoor toestemming te geven de toets van de kritiek niet doorstaan. Mede gelet op het bijzondere belang van Ceri bij de ontvangst van Turkse televisiezenders komt deze weigering immers neer op een te lichtvaardige aantasting van haar grondrecht op vrije televisieontvangst. Ik zal de door Ceri gevorderde vervangende toestemming daarom verlenen, zij het dat ik daarbij zoveel mogelijk rekening zal houden met de belangen van VvE Jekerstraat 102/268, waaronder de aansprakelijkheid voor schade.

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

 

Voor recht wordt verklaard dat Ceri een schotelantenne mag aanbrengen aan het in deze procedure bedoelde glasbewassingbalkon met aanleg van een aansluitkabel door de aangrenzende galerij en de etagehal naar haar privé-appartement. Dit alles door een ter zake deskundige, op de wijze zoals door het bestuur van VvE Jekerstraat 102/268 in redelijkheid te bepalen en met gebruikmaking van door het bestuur van VvE Jekerstraat 102/268 in redelijkheid vast te stellen materialen.

 

Voor recht wordt verklaard, dat Ceri gehouden is deze voorziening te verwijderen en overblijvende beschadigingen te herstellen, wanneer zij haar appartementsrecht vervreemdt.

 

Voor recht wordt verklaard dat Ceri te allen tijde aansprakelijk blijft jegens VvE Jekerstraat 102/268 voor alle schade aan het gebouw en/of aan derden welke door deze voorziening mocht worden veroorzaakt.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser en uitgesproken te Hilversum op 11 januari 2002.

 

Secretaris

mr C.M. Sharif

 

Bindend adviseur

mr F.M. Visser

Share this post


Link to post
Guest SPJ

Laat ff weten hoe dit afgelopen is........

 

m.vr.gr. SPJ

Share this post


Link to post
Dr.Z

En ook ik ben zeer benieuwd naar de afloop!


"Al het goede in het leven is illegaal,immoreel of dikmakend"

Share this post


Link to post
Guest koos

Ja naar een week hangt de schotel er nog steeds. Ik heb wel een advocaat gebeld voor de zekerheid wat mijn rechten zijn. Ze mogen niet zomaar de schotel verwijderen. Ik heb ze ook een brief gestuurd maar ze hebben niet gereageerd.(nog niet) Ik laat hem dus gewoon hangen en ook heb ik nog wat achter de hand wat ik al heb geplaatst op het board.(rijdende rechter) Wordt vervolgd. Als ik weer nieuws heb zal ik het melden. Voorlopig heb ik beeld en daar gaat het om.

Share this post


Link to post
Guest koos

Brief vandaag gekregen van de woningstichting.

 

Woningstichting blijft bij haar standpunt.

 

Lettelijk schrijven ze, een schotelantenne mag niet aan de galerijzijde geplaatst worden. Inpandig op het balkon mag wel. Als een schotelantenne op de galerij is geplaatst kan dit bij calamieteiten problemen opleveren.

 

Wij geven u nog een maand de tijd om, de antenne te verwijderen. In deze maand heeft u dan tijd genoeg om een aansluiting bij UPC te regelen.

 

Ja wat moet ik hier nu mee?

 

Er op aan laten komen of alvast

een advocaat in armen nemen.

Is wel duidelijk dat ze totaal geen medewerking verlenen.

 

Hebben jullie nog tips?

Share this post


Link to post
Guest lubbert

Wat je kunt proberen is een schotel te kopen die er als een lamp uitziet.

Deze waren een jaartje of wat geleden te koop.

De lnb zit in de bol en er kan ook nog een lampje in.

Kijken wat ze dan zullen zeggen,want je kunt niet zien dat het een schotel is.

 

 

groeten

Share this post


Link to post
Satwatcher

Denk dat je toch een probleem krijgt. In het geval van de rijdende rechter stond hij op een gedeelte van een flat die niet echt bedoeld was als publiek gedeelte. Bij jou heb je dus wel degelijk te maken met een publiek gedeelte waar de schotel staat als je praat over galerij zijde. Heb je niet een niet publiek gedeelte waar je die schotel kan zetten?

 

Anders moet je misschien toch eens met een bureau voor rechtshulp gaan praten over je kansen en als die miniem zijn is misschien in de directe toekomst Digitenne een uitkomst.


Satwatcher

Share this post


Link to post
Guest koos

Eerst bedankt al voor de snelle reactie's tot nu toe.

 

Voor de duidelijkheid ik woon 12 hoog en alleen mijn buurman loopt er langs en die heeft er geen problemen mee.

Ik woon met nog 4 andere bewoners op deze galerij.

Ook zij hebben geen problemen.

Mijn buurvrouw op het eind heeft al 10 jaar daar bloemen en planten staan en die moeten nu ook ineens weg. Heeft ze dus ook nog niet gedaan.Verder kan ik melden dat er verschillende schotels op andere flats hangen die ook van de zelfde woningstichting zijn. Ik heb inmiddels daar foto's van genomen. Er staat er zelfs een op het dak van een 12 hoog flat waar je zonder toestemming van de woningstichting niet op kan komen. Dus moet dat met mede weten van de woningstichting.

ik stuur ze al die gegevens en dan maar afwachten hoe ze reageren. Ik heb verlopig weer een maand.

 

Wordt vervolgd.

Share this post


Link to post
Dr.Z

Ik zou toch even met de woningbouw overleggen of een plaatsing op het dak niet mogelijk is.

Overigens kun je je schotel met een mastje vanaf je balkon boven het dak uit laten steken, wat voor jou de beste oplossing is.

Het is even lastig met uitrichten maar als deze eenmaal staat dan heb je er geen omkijken meer naar.

De woningbouw heeft op dit moment een heel goed standpunt om jouw schotel te verbieden en staan juridisch heel sterk!

Zo dan niet ijzersterk, dus de bovenstaande oplossingen zijn de enige die voor jouw overblijven.

Het spijt mij maar je zal toch echt aan het werk moeten en je schotel gaan verplaatsen naar de andere zijde van je flat!


"Al het goede in het leven is illegaal,immoreel of dikmakend"

Share this post


Link to post
Guest koos

Ik had beloofd om nog even te vertellen hoe het gaat. De maand is al ruim om en ik heb nog niets vernomen van de woningstichting. Ik heb inmiddels niet stil gezeten en heb een advocaat in handen genomen. Op verzoek van de advocaat heb ik de hele (flat 12) verdiepingen foto's genomen. Als je ziet wat er staat op elke verdieping van planten en banken, enz dan valt mijn 55 cm schotel nogal mee. Maar ja het is wel zo dat in het reglement staat dat er niets op de galerij mag staan.

Dat zou betekenen dat wij alle bewoners in overtreding zijn. Ik ben benieuwd hoe dit verder zal gaan. Wordt vervolgd.

Share this post


Link to post
Dr.Z

Koos, mijn advies is om alvast een 2e schotel te plaatsen en die alvast in gebruik nemen.

De oude schotel kun je nog wel even laten staan om te kijken hoe het juridisch afloopt.

 

Je huidige schotel zal hoe dan ook moeten verdwijnen tesamen met alle plantenbakken en andere opstakels die door bewoners op de galerij geplaatst zijn.

De woningbouwvereniging heeft een ijzersterk juridisch punt en zal zeker de ook medebewoners aanschrijven om hun eigendommen te verwijderen.

 

Zo zie je maar wat je met je schoteltje hebt veroorzaakt. :D :D

 

Maar zolang andere bewoners niets doen hoef jij ook niets te doen omdat er nu eenmaal niet gediscrimineerd mag worden in ons land.

Maar ga er van uit dat je schotel verplaatst moet worden!


"Al het goede in het leven is illegaal,immoreel of dikmakend"

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Hosting Fun

×
×
  • Create New...

Important Information

By clicking the accept button you specifically agree to our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. If you don't agree, please leave this site.