Worden ze nu helemaal gek in België?

satelliet

Active member
Special Friend
Lid sinds
8 feb 2001
Berichten
228
Waarderingsscore
0
Punten
0
Een man in Aalst (O.VL. België) heeft de politie aan de deur gekregen omdat hij een schotelje van 80cm op zijn tv mastje op het dak heeft laten plaatsen. De politie overhandigde een hele lijst van formulieren voor een bouwovertreding. Heel het dossier gaat naar de Vlaamse Minister van Openbare werken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening.

De arme man kreeg bijna een hartinfarct. Zijn ze nu helemaal gek aan 't worden in België?

Ik wil die arme man helpen, zijn er soms hier ernstige Belgische mensen op het board die raad weten?

 
Hier in Nederland mag je een maximale diameter van 1 meter vrij bouwen zonder vergunning en 5 meter maximaal boven de nok van het dak.

Is deze regel nog niet europees vastgelegd?

 
Er is een europese richtlijn die zegt dat schotelen MOET toegelaten zijn. Helaas echter een richtlijn ...

Gemeenten (gewesten) mogen zelf kiezen wat ze doen.

Daarbij komt nog dat je de zogezegde verkaveling voorschriften MOET volgen. Daarin staat beschreven wat niet mag op een bepaald bouwterein.

Ik mag hier bvb geen tiroler tuinhuisje zetten (was ik nie van plan), zelf al heb je in Belgie geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis van 2m x 3m.

Raadpleeg de technische dienst even van Aalst en hopelijk zit er daar iemand met een Schotel antenne.

 
Als er een overtreding is moet er ook een artikel zijn waarop feiten worden gebaseerd. Dus op basis van welk artikel werd gereageerd ?

ZOu kunnen zijn dat een artikel nog van toepassing is i.p.v. dat het nieuwe reeds gekend is.

Bij mijn weten werd gelijkaardige feiten gepubliceerd door een plaatselijk krantje. Resultaat doofpot.....

 
Volgens mij kan het enkel als bouwovertreding worden aanzien als de schotel vast gemetseld is, aangezien dat niet het geval is ... iets wat verwijderbaar is met een paar vijzen kan toch moeilijk als bouwsel worden aanzien ?

of heb ik het mis ? Ik woon ook in de buurt van Aalst ...

CU

Red

 
Dan zet die man zijn schotel toch gewoon in de tuin?

Dan is ie van het gezeur af. (typisch een nederlandse gedachte!) :)

 
De schotel staat op een mast die hoger dan 4 meter boven de nok van het huis komt (er staat een building in de weg om de schotel lager te plaatsen) en hiervoor moet een bouwvergunning aangevraagd worden. Dit vernam ik zopas. De geburen zullen ook wel een vuile rol gespeeld hebben.

Niettemin vind ik dit zéér kleinzielig.

 
Kan maar een ding zeggen :

als die antennemast er staat met vergunning zie ik direct geen problemen. Is voor die mast geen vergunning dat zou ik niet twijfelen om het nodige te doen. Alles wat onder de 15 meter is kan gemeentelijk geregeld worden.

Voor de rest kan ik ook zeggen dat er ergens een Vlaams decreet is die zegt dat antennes mogen geplaats worden tot 4 meter boven het dak. IS dan wel geregeld zonder die mast.

Verder kan ik er nog aan toe voegen om zelf kontakt te nemen met de Vlaamse overheid hiervoor.

Er zijn ondertussen al verschillende decreten en andere teksten verschenen omtrent het innen van gelden voor extra constructies op schotels. Zei zullen je wel met raad en daad bijstaan.

 
Ik ben een tweetal jaren geleden ook door de politie lastig gevallen. Omdat de politie toch altijd de "waarheid" zegt, nam ik aan dat het maar beter was om eerst een bouwvergunnung aan te vragen.

In de winkel waar ik mijn humax gekocht heb wisten ze me te vertellen dat ik in mijn recht in mijn schoenen. Dus, heb ik de schotels ( inmiddels een 20 cm groter) terug geplaatst. Tot hiertoe nog geen last gehad van de poloitie (lees buren), maar ik vrees de dag dat ze weer aan de deur staan.

 
Thx boyz voor de replies.

Ik zal kontakt opnemen met de verschillende diensten en mochten er interessante gegevens zijn of bv vergunningen nodig zijn, dan zal ik dit in het forum plaatsen.

 
In Aalst moet je een antenne plaatsen in de vorm van een ajuin dan valt ie zo niet op

 
Volgens mij staat er iets in het Europees recht iets over vrijheid van informatie en nieuwsgaring.Hierbij MOET men in de gelegenheid gesteld worden op de gewenste zenders te bekijken.

Hoe `t precies zit weet ik niet,maar `t staat wel in ( ik meen ) de Europese grondwet,die boven de nationale wetgeving gaat.Ga eens bij een bibliotheek in de wetboeken snuffelen voor meer info.

Groetjes,

Appie

 
De Europese Commissie heeft een negatief advies uitgebracht over de belasting op schotelantennes die in verschillende Belgische gemeenten wordt geheven. Naar aanleiding van meerdere klachten van individuele gebruikers werd ter zake een onderzoek ingesteld door de Commissie: de gemeentebelasting werd strijdig bevonden met artikel 59 van het EG-verdrag dat de vrijheid van dienstverstrekking waarborgt.

Een situatieschets

De gemeentebelasting op schotelantennes komt vooral voor in het Waalse en in het Brussels hoofdstedelijk gewest maar wordt momenteel ook geheven in zeven Vlaamse gemeenten: Aalst, Blankenberge, Jabbeke, Ronse, Merelbeke, Gavere en Halle. De verantwoording van deze belasting is voornamelijk gelegen in het landschapsverstorend effect van de antenne.

Het betreft een jaarlijkse directe belasting. Behalve in Jabbeke, waar een aanslagvoet van slechts 2.000 BEF geldt, bedraagt het tarief 5.000 BEF. Meestal wordt in de verordening uitdrukkelijk bepaald dat de belasting slechts slaat op de schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een enkele keer wordt een tariefonderscheid gemaakt naargelang de grootte van de schotel; soms worden ook de gewone buitenantennes mee belast.

De Europese regelgeving

Artikel 59 van het EG-verdrag verbiedt elke discriminatie van dienstverrichters, op grond van hun nationaliteit. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn ook verboden alle belemmeringen die dienstverstrekkers zouden ondervinden bij hun werkzaamheden, zelfs indien deze zonder onderscheid gelden naargelang de dienstverstrekkers gevestigd zijn in het eigen land of niet. Het vrij verkeer van diensten geldt evenzeer voor de bestemmelingen van de dienstverlening.

Een specifieke richtlijn (89/552/EEG, gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG) past dit algemeen beginsel inzonderheid toe op de vrijheid van ontvangst en van de doorgifte van televisie-uitzendingen.

Toetsing van de gemeentebelasting aan de Europese normen

Het onderzoek van de fiscale verordeningen was voor de Europese Commissie voldoende reden om de Belgische staat in gebreke te stellen, zowel wegens de discriminerende, als wegens de protectionistische aard van de maatregel.

1. discriminerend

Want nadelig voor de ontvangst van buitenlandse zenders die, in tegenstelling tot de nationale zenders, alleen maar via satelliet kunnen ontvangen worden. Dit nadeel geldt zowel voor de kijkers als voor de distributiemaatschappijen.

De ontvangst via een schotelantenne wordt voor de kijker extra duur gemaakt door een jaarlijkse belasting waarvan het bedrag de aankoop van de antenne zou overtreffen. Het discriminerend effect wordt hier nog extra onderstreept door het feit dat de gebruikers in hoofdzaak ingezetenen van vreemde oorsprong zijn, die uitsluitend dank zij satellietuitzendingen kunnen kijken naar de zender van hun keuze.

Anderzijds geldt de discriminatie vooral voor ondernemingen die audiovisuele uitzendingen via satelliet verzorgen ten opzichte van de kabelmaatschappijen. Deze laatste worden immers niet met een gelijksoortige heffing geconfronteerd.

2. protectionistisch

In sommige (Waalse of Brusselse) belastingverordeningen zijn vrijstellingen of verminderingen voorzien:

- hetzij voor belastingplichtigen gevestigd in een zone zonder kabeldistributienet;

- hetzij voor belastingplichtigen die bovendien op het kabeldistributienet zijn aangesloten.

Hieruit blijkt duidelijk dat de belasting wel degelijk bedoeld is als bescherming voor de kabeldistributiemaatschappijen in hun concurrentie met satellietverdelers. Het vermoeden wordt uiteraard alleen maar versterkt door het feit dat de meeste kabelmaatschappijen beheerd worden door intercommunale verenigingen, waarbij het belang van de gemeente voor de hand ligt.

De Europese Commissie aanvaardt dergelijke maatregelen slechts indien zij noodzakelijk zijn voor het algemeen belang en meer bepaald voor de veiligheid en de volksgezondheid. De verantwoording als zou de belasting slechts bedoeld zijn ter ontrading wegens het onesthetische, landschapverstorend karakter van het apparaat kon niet overtuigen. Daarvoor is in de verordeningen trouwens te weinig rekening gehouden met de afmetingen van de schotel en met de plaats van installatie. Bovendien blijkt nergens dat de opbrengst van de belasting zou aangewend worden om de eventuele nadelige gevolgen van de schotels voor het milieu te bestrijden. Stedenbouwkundige doeleinden worden meer effectief gerealiseerd door het opleggen van stedenbouwkundige voorschriften. Overigens is de Commissie zelfs van oordeel dat de verplichting om voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen voor de plaatsing van een schotelantenne, een te strenge beperking is!

Besluit

De Belgische overheid mag van de Europese Commissie dan ook een gemotiveerd advies verwachten waarin de gemeentebelastingen op schotelantennes strijdig bevonden worden met het EG-verdrag, want discriminerend voor:

- bepaalde categorieën van kijkers en luisteraars

- buitenlandse radio- en TV stations

- satellietverdelers

Indien België niet het gepaste gevolg geeft aan dit advies kan ons land veroordeeld worden door het Europese Hof van Justitie. Belgische gemeenten die naar aanleiding van een klacht zouden veroordeeld worden kunnen door het Hof verplicht worden tot terugbetaling van de belasting.

De betrokken gemeenten doen er wellicht goed aan om deze belasting in te trekken!

Nabeschouwing

Het advies van de Commissie moet ook vragen doen rijzen omtrent de toelaatbaarheid van de gemeentebelasting op relaisstations voor telecommunicatie die recent in enkele Vlaamse gemeenten is ingevoerd. Ook deze belasting was trouwens geïnspireerd door het "stichtend" voorbeeld van Waalse en Brusselse gemeenten!

Het argument dat buitenlandse ondernemingen meer dan andere zouden getroffen zijn door deze belasting gaat hier niet op; maar de belasting, waarvan het tarief vrij hoog is, vormt wel een belemmering voor de bedrijfsactiviteit Ook hier wordt een esthetisch-stedenbouwkundige verantwoording ingeroepen die wellicht evenmin voldoende overtuigend is. De Vlaamse regering heeft onlangs immers de telecomcode ondertekend samen met de drie betrokken ondernemingen in de telecommunicatiesector. Hierin is een akkoord bereikt over de na te leven normen inzake inplanting, afmetingen, uitzicht… van de zendmasten.

Indien deze afspraken effectief worden nageleefd zal de belasting door de Commissie wellicht ook wel als te belemmerend worden beschouwd.

 
Whow,

Thx a lot Satdigital voor deze tekst, dat helpt mij héél wat vooruit.

 
Ik heb voor bovengenoemd geval zelf een aangetekende brief gestuurd naar de dienst Ruimtelijke Ordening te Aalst. Tot nu toe nog geen enkel antwoord gekregen, maar dat kan nog komen, gezien de traagheid van de diensten en het verlof.

Maar .... nu nog straffer. Terug in Aalst in de Kerrebroekstraat heeft er iemand een 60 cm schoteltje op zijn voorgevel geplaatst. Dezelfde brutaliteit doet zich voor. De persoon heeft bezoek gekregen van de politie en moet zich aanmelden bij de dienst Ruimtelijke Ordening wegens bouwovertreding. Ik ben van plan om klacht neer te leggen bij de EEG commissie die zich uitgesproken heeft in bovenvermelde tekst (Satdigital). Mocht er soms mij iemand het exacte adres en dienst kunnen vermelden alwaar ik deze klacht moet neerleggen zou deze mij zeer behulpzaam zijn.

 
Ik heb laatst een folder gezien met een antenne die op een doos lijkt en je gewoon op het terras kan zetten die special ontworpen was voor mensen op apart. of waar het de mensen stoort om een schotel te zien . Ik zoek het nog laat zo snel mogelijk iets weten

die doos zou 6000Bfr kosten duur maar is een oplossing

 
Dan leg je toch gewoon een kartonnen doos over je schotel heen?

Maar of dat nou zo'n pretje is om tegenaan te kijken?

 
Ik heb een brief ontvangen van de gemeente Aalst, waarin duidelijk gesteld wordt dat er GEEN schotelantenne mag geplaatst worden, zelfs niet in de tuin achteraan. De stedenbouwkundige vergunning is steeds verplicht, hoe klein de schotel ook is. Een dergelijke vergunning is vrij omslachtig en houdt in dat men verplicht is een architect onder de arm te nemen, welke opzich zéér duur te noemen is in vergelijking wat een schotelantenne kost. Het komt erop neer dat Aalst geen schotelantenne wil zien op hun grondgebied.

Ik heb de wetteksten uitgepluist en Aalst maakt gebruik van één enkele aanwijzing in een decreet van 18.5.99 van de Vlaamse Overheid waarin sprake is van een antenne:

11° de vergunningsplicht voor bepaalde functiewijzigingen.

Die stedenbouwkundige verordeningen kunnen onder meer betrekking hebben op de bouwwerken en installaties boven en onder de grond, op de publiciteitsinrichtingen, de antennes, de leidingen, de afsluitingen, de opslagplaatsen, de onbebouwde terreinen, de wijziging van het reliëf van de bodem, en de inrichting van ruimten ten behoeve van het verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de openbare weg.

Verwijzend naar deze tekst vervolgt de brief van de stad Aalst:

"... Schotelantennes die opgericht werden zonder voorafgaande toelating worden bijgevolg aanzien als inbreuken op de stedenbouwwetgeving."

De bestraffing als er toch een schotel geplaatst wordt, wordt bepaald door het laatste lid van art. 146:

De minimumstraffen zijn echter een gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete van 2.000 frank, of één van deze straffen alleen, indien de in het eerste lid bedoelde misdrijven gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep.

Dus, aan alle inwoners van de stad Aalst, vergeet het nu maar om een schoteltje te plaatsen. De aanvraag is zo duur en omslachtig, zodat er niemand aan begint. Installeert u toch een schoteltje, verwacht dan maar de politie aan je deur die een PV komt opstellen.

Wat mij ten zeerste ontroert is dat ik weet dat er hier veel mensen uit de streek op dit bord aanwezig zijn, en dit alles laten gedijen. Zolang het maar hun niet treft, maar mogelijk krijgen zij kortelings ook bezoek of een aangetekende brief. Aalst gaat er werk van maken.

Ik van mijn kant, ben bezig alle nodige informatie aan 't opsporen en elke avond wetteksten aan 't lezen, ik wil Aalst voor schut zetten en aanklagen voor dergelijke praktijken, maar ik voel mij een beetje Don Quichotte ... helemaal alleen vechten tegen die molen. Reakties ??? Hulp waar blijven die ???

 
Misschien zou je in de lokale krant een advertentie kunnen zetten waarin je om steun vraagt van je dorpsgenoten die er ook mee te maken hebben.

Als je dan doorzet kun je eens spreken met een reporter van de lokale krant die er misschien wel een leuk verhaaltje over wil schrijven.

Zie je de koppen al in de krant? "Gemeente Aalst staat boven de wet!"

Probeer het eens via de media, wie weet zwichten ze dan wel.

 


Sint 2023Sint 2023

Sint op motor Hosting Fun Sint op motor

Advertenties


Black Friday 2023Black Friday 2023
Terug
Bovenaan Onderaan