Cyfra+ and Wizja TV merger official

T

theGIZMO

United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) and Canal+ Group division of Vivendi Universal reached the final agreement today to merge two major Polish pay TV platforms Cyfra+ and Wizja TV.

In the press statement released by UPC this morning we read the new company called TKP will be controlled by Canal+ holding 75% against UPC's 25%. The new platform will adapt Canal+ owned Mediaguard encryption and Media Highway for interactive content.

 
KOMUNIKAT PRASOWY

Fuzja platform cyfrowych Canal+ Group i UPC w Polsce

Pary¿/Amsterdam/Warszawa, 10 sierpnia 2001 roku

CANAL+ Group, oddzia³ zajmuj¹cy siê produkcj¹ telewizyjn¹ i filmow¹ w ramach Vivendi Universal oraz United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) podpisali dzisiaj ostateczne porozumienie dotycz¹ce po³¹czenia platform cyfrowych Cyfra+ i Wizja TV oraz kana³u CANAL+ Polska w jedn¹ platformê oferuj¹c¹ najlepsze programy z pakietów obu spó³ek. Obydwie firmy uzgodni³y ponadto, ¿e CANAL+ Polska bêdzie dystrybuowany w sieciach kablowych UPC, nad którymi UPC zachowa 100% kontrolê, umo¿liwiaj¹c widzom szerszy i ³atwiejszy dostêp do tego kana³u premium.

Nowa firma (TKP) zarz¹dzana i kontrolowana przez dotychczasowych udzia³owców TKP (CANAL+ i PolCom, spó³kê zarz¹dzan¹ przez Lwa Rywina, Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej TKP) przyczyni siê do rozwoju silnej i jeszcze bardziej zró¿nicowanej oferty telewizji cyfrowej w Polsce. UPC poprzez polsk¹ filiê wniesie do TKP swoje aktywa zwi¹zane z platform¹ cyfrow¹ w zamian za 25% udzia³ów w nowej spó³ce oraz 150 milionów Euro w gotówce. CANAL+ Group obejmie pozosta³e 75% udzia³ów (CANAL+ Group i PolCom po 49% i 26%). Docelowo, po okresie przejœciowym, ca³a dzia³alnoœæ firmy bêdzie prowadzona w Polsce. Do ostatecznego po³¹czenia platform dojdzie z chwil¹ uzyskania zezwoleñ odpowiednich w³adz. Transakcja nie wymaga zgody posiadaczy obligacji UPC.

Abonenci nowej platformy cyfrowej wkrótce zyskaj¹ dostêp do nowej, bardziej atrakcyjnej oferty, obejmuj¹cej szeroki wachlarz polskich i zagranicznych programów radiowych i telewizyjnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Skorzystaj¹ równie¿ z szerokiej gamy nowych us³ug interaktywnych. Fuzja nie spowoduje ¿adnych niedogodnoœci dla abonentów, poniewa¿ nie bêd¹ oni musieli wymieniaæ posiadanych dekoderów i anten.

Ponadto abonenci Wizji TV i sieci kablowych UPC zyskaj¹ po raz pierwszy dostêp do programów CANAL+ Polska. CANAL+ Polska jest kana³em premium, który oferuje szeroki wybór premier telewizyjnych polskich i zagranicznych filmów oraz transmisje na wy³¹cznoœæ wa¿nych wydarzeñ sportowych, w tym rozgrywki Polskiej Ligi pi³ki no¿nej, a tak¿e mecze najlepszych lig europejskich.

Transakcja ta pozwoli uzyskaæ efekt synergii i stworzyæ platformê cyfrow¹ o masie krytycznej niezbêdnej do osi¹gniêcia dochodowoœci. Po³¹czenie platform znacznie przyspieszy uzyskanie progu rentownoœci dla obu firm w Polsce. Od pierwszego dnia istnienia nowej platformy bêdzie ona mia³a ponad 700 000 abonentów.

Pierre Lescure, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Vivendi Universal i Prezes Zarz¹du CANAL+ Group, powiedzia³: "Po niedawnym zrestrukturyzowaniu naszych operacji we W³oszech i Skandynawii, porozumienie z UPC w Polsce jest realizacj¹ celów Grupy w 2001 roku. Stanowi potwierdzenie konsekwentnej realizacji naszej strategii i aktywnej obecnoœci w Polsce od 1995 roku, a tak¿e determinacjê Grupy w rozwijaniu i umacnianiu naszej dzia³alnoœci w Europie. Zbudowaliœmy solidne fundamenty, na których dalej bêdziemy rozwijaæ nasz biznes i spe³niaæ oczekiwania obecnych i przysz³ych abonentów. Polski widz skorzysta na tym porozumieniu otrzymuj¹c wyj¹tkowy produkt i ³atwiejszy, szerszy dostêp do CANAL+ Polska. Zawieraliœmy porozumienie w konstruktywnej atmosferze, co - jak wierzê - jest doskona³ym fundamentem przysz³ej wspó³pracy miêdzy naszymi firmami."

Mark Schneider, Dyrektor Generalny UPC, powiedzia³: "Jesteœmy bardzo zadowoleni z rezultatów porozumienia. Od pewnego czasu mówiliœmy, ¿e zamierzamy skoncentrowaæ siê na kluczowych dziedzinach naszej dzia³alnoœci. Transakcja ta umo¿liwia nam realizacjê tego celu - dziêki po³¹czeniu platform zracjonalizujemy nasz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z telewizj¹ satelitarn¹. Dodatkowo, zachowuj¹c pe³n¹ w³asnoœæ naszych sieci kablowych, bêdziemy kontynuowaæ ich rozwój, a wzbogacenie oferty o CANAL+ Polska z pewnoœci¹ bêdzie korzystne dla naszych abonentów. Ponadto uzyskane w wyniku tej transakcji 150 milionów Euro w gotówce wzmocni pozycjê finansow¹ UPC. Cieszymy siê z mo¿liwoœci wspó³pracy z CANAL+ Group, a dzisiejsze porozumienie stworzy podstawy do podobnej wspó³pracy tak¿e na innych rynkach."

Christian Kozar, Dyrektor Generalny i Prezes Zarz¹du TKP, powiedzia³:

"Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e dzisiaj mo¿emy poinformowaæ o rozpoczêciu wspólnego projektu, który - jestem tego pewien - zapocz¹tkuje zupe³nie now¹ erê rozwoju telewizji p³atnej w Polsce. Stworzymy wyj¹tkowy produkt, zarówno pod wzglêdem jakoœci, jak i ró¿norodnoœci, oparty na najlepszych propozycjach obu platform. Abonent Cyfry+ i Wizji TV oraz CANAL+ Polska bêdzie mia³ dostêp do najciekawszych meczów pi³ki no¿nej w Polsce i za granic¹, najciekawszych filmów polskich i zagranicznych oraz najnowoczeœniejszego pakietu us³ug interaktywnych."

Bruce M. Massey, Dyrektor Generalny UPC Polska, powiedzia³: "Stworzenie wspólnej platformy jest krokiem milowym w rozwoju polskiego rynku mediów. Cieszê siê, ¿e w efekcie tego porozumienia mo¿emy zapewniæ naszym abonentom produkt wyj¹tkowej jakoœci, dostêp do nowoczesnych technologii, atrakcyjniejszy wybór programów oraz profesjonaln¹ obs³ugê na najwy¿szym poziomie. Jesteœmy szczêœliwi, ¿e mo¿emy uczestniczyæ w tworzeniu wspólnej platformy, która z pewnoœci¹ osi¹gnie sukces. Na porozumieniu skorzystaj¹ równie¿ abonenci naszych sieci kablowych, którzy zyskaj¹ dostêp do jeszcze ciekawszej oferty programowej o bardzo wysokiej jakoœci."

CANAL+ Group, oddzia³ Vivendi Universal, zajmuj¹cy siê produkcj¹ telewizyjn¹ i filmow¹, drugi pod wzglêdem wielkoœci na œwiecie koncern medialno-telekomunikacyjny jest europejskim liderem telewizji p³atnej z prawie 16 milionami Abonentów kana³u premium oraz platform cyfrowych. CANAL+ jako kana³ premium jest oferowany w 11 krajach europejskich, tak¿e w Polsce od marca 1995 roku. CANAL+ zainicjowa³ dzia³alnoœæ swojej pierwszej europejskiej platformy cyfrowej we Francji w 1996 roku ( Canalsatellite ), a nastêpnie utworzy³ podobne pakiety programów radiowych, telewizyjnych oraz us³ug interaktywnych w innych krajach, gdzie nadawany jest kana³ premium.

Grupa jest numerem 1 w Europie w dziedzinie telewizji cyfrowej, z 5.8 milionami abonentów cyfrowych pod koniec czerwca 2001. Vivendi Universal TV & Film ³¹czy dzia³alnoœæ CANAL+ Group oraz Universal Sudio i jest potentatem w produkcji i dystrybucji filmów, kana³ów telewizji p³atnej, technologii telewizji cyfrowej, Internetu i kana³ów tematycznych.

United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) z siedzib¹ w Amsterdamie jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych firm oferuj¹cych szerokopasmowe us³ugi telewizyjne i telekomunikacyjne w Europie. Za poœrednictwem swoich sieci szerokopasmowych UPC oferuje klientom indywidualnym us³ugi telewizji kablowej, szybkiego dostêpu do Internetu i telefoniczne. Œwiadczy równie¿ us³ugi telefoniczne i internetowe przedsiêbiorstwom, ponadto tworzy programy telewizyjne i interaktywne us³ugi telewizyjne, które oferuje w swoich sieciach telewizji kablowej oraz innym operatorom kablowym i satelitarnym. Dzia³a w 17 krajach europejskich i Izraelu.

Sieci UPC obejmuj¹ ³¹cznie 10,8 miliona okablowanych domów. Liczba abonentów pakietu podstawowego wynosi 7,2 miliona. Ponadto UPC ma

409 000 abonentów internetowych, 440 000 abonentów us³ug telefonicznych oraz 33 000 abonentów cyfrowej telewizji kablowej. Oprócz us³ug zwi¹zanych z telewizj¹ kablow¹ UPC - za poœrednictwem swoich platform satelitarnych w Europie Œrodkowej - oferuje 466 000 abonentom cyfrow¹ telewizjê satelitarn¹. Powy¿sze dane s¹ z koñca marca 2001 roku i nie obejmuj¹ planowanych transakcji ani udzia³ów mniejszoœciowych.

 
leuke dat wizja en cfrya samen dus nog seca pleziere

met zenders alles HBO en Foxsports en sport1 en extreme sports

ook veel sport pleziere .

ik wacht in spanning op overschakeling van bij de paketen in seca.

groeten DJ

 
Ben net terug uit Polen.

Heb contact gehad met hoeefd kantoor van Cyfra (C+) en een agent van Wizja. Deze zeggen dat het helemaal nog niet zeker is dat Wizja overgaat naar Seca. Er staan ca. 300.000 cryptoworks decoders van Wizja in het land. Gezien de financiele sytuatie van bijde bedrijven is het omwisselen van 300.000 + kaart een te kostbare zaak.

Dus nog niet te vroeg juichen.

jhk

 Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan